Summit Chugoku Seira Co., Ltd.

Accounting and Finance Supervisor /หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

Summit Chugoku Seira Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

Accounting and Finance Supervisor /หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

Summit Chugoku Seira Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน, cash flow, งาน GL
 • มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
 • เคยใช้งานระบบ ERP และสามารถใช้โปรแกรม excel ได้

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • เตรียมรายละเอียดการปิดบัญชีและงานปิดบัญชี
 • ตรวจสอบการชำระหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
 • ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ดำเนินการออกตั๋วและต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตรวจสอบยอดรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือรายเดือน
 • เตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานประกอบงบต้นทุนประจำเดือน
 • จัดทำเอกสารประกอบการปิดงบ
 • จัดทำรายงานการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน(KPI) สำหรับผู้บริหารประจำเดือน

(กรุณาอัพเดทข้อมูล resume/ CV ให้เป็นปัจจุบันก่อนส่ง ขอบคุณค่ะ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากบริษัท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)และทีมผู้บริหารจากกลุ่ม SUMMIT AUTO GROUP เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า พร้อมไปกับการพัฒนาทั้งองค์กร พนักงาน คุณภาพของสินค้าและการบริการ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน