CBRE (Thailand) Co., Ltd.

Accountant (Client Building) Location: Ploenchit/เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำอาคารลูกค้า) โซนเพลินจิต

CBRE (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Accountant (Client Building) Location: Ploenchit/เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำอาคารลูกค้า) โซนเพลินจิต

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีความรู้ด้านงานบัญชีในระบบอาคารสำนักงานและคอนโด
 • บัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR), GL และปิดงบบัญชี
 • สามารถทำภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียดงาน

Responsibilities:
 • สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน
 • ตรวจสอบการทำบัญชีด้าน รับ จ่าย บัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR), GL และ ปิดงบบัญชี
 • รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53
 • จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า
 • โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
 • ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
 • ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด
 • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
 • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน
 • รับวางบิลจาก Supplier
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค
 • จัดทำ Invoice Approval ส่งเข้า Head Office เพื่อทำเช็คจ่าย
 • จัดทำ PR เพื่อตัด Budget
 • ควบคุมดูแลเงินสดย่อย และทำสรุปตั้งเบิกขออนุมัติ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications:
 • เพศหญิง / ชาย  อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน หรือการบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงานบัญชีในระบบอาคารสำนักงาน, คอนโดหรืออพาทเม้นท์ 
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น MS.Office
 • หากสามารถทำบัญชีโดยไม่พึ่งพาโปรแกรมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

CBRE was the first international real estate consultant firm to be established in Bangkok.

Since opening in June 1988, we have grown to be the market leader in real estate services in Thailand.

With our continued expansion, we opened a Phuket office in 2004. We now have more than 1,100 property professionals, enabling the firm to provide strategic advice and execution for sales and leasing for all types of property, property, facilities and project management, valuation and advisory, and research and consulting.

CBRE Thailand was awarded “World’s Best Real Estate Agency” in 2015, “World’s Best Property Consultancy Marketing for Park Ventures” in 2013 and “World’s Best Commercial Real Estate Website for www.cbre.co.th” in 2009 by International Property Awards. In addition, the Company was also named “Best Real Estate Agency in Thailand” for 8 consecutive years (2010 – 2017) by International Property Awards, “Best Property Consultancy Website in Thailand” for 7 consecutive years (2011 - 2017) by International Property Awards and “Thailand Facilities Management Competitive Strategy Innovation & Leadership Award” by Frost & Sullivan in 2018.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ