Siam Compressor Industry Co., Ltd.

Accountant/นักบัญชี

Siam Compressor Industry Co., Ltd.
THB 25,000 - THB 35,000 /month
Posted on 01 Mar 2021

Accountant/นักบัญชี

Siam Compressor Industry Co., Ltd.

Job Highlights

 • accountance
 • costing
 • บัญชี

Job Description

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวางแผน จัดการ และหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีต้นทุน
 • ควบคุมดูและงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • คำนวณต้นทุนการผลิต
 • จัดทำรายงานในส่วนของต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายและรายละเอียดประกอบงบ
 • ร่วมกับฝ่ายผลิตในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า และวิเคราะห์ผลการใช้การต้นทุน
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนไตรมาสและปีให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • วางแผน จัดการ และหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีต้นทุน
 • สนับสนุนทีมงาน เกี่ยวกับข้อมูลด้านต้นทุน รวมถึงกระบวนการด้าน Standard Costing

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานประจำ

Additional Company Information

Benefits & Others
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง