Dhanarak Asset Development Co., Ltd./บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) 1 อัตรา

Dhanarak Asset Development Co., Ltd./บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) 1 อัตรา

Dhanarak Asset Development Co., Ltd./บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี
 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
 • มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ศึกษาและร่วมวางแผนแม่บทการจัดการความรู้และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมขององค์กร
 • ประสาน จัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ของ ธพส. ให้เป็นระบบ (Knowledge Management)
 • ประสาน และจัดกิจกรรมตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาองค์กร ได้แก่ งานการจัดการความรู้ งานส่งเสริมนวัตกรรม งานประกวดความสร้างสรรค์ ฯลฯ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยหรือพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ประสานและจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาหรือจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัย สำหรับการพัฒนาระบบงานและกระบวนงานของ ธพส. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการเชื่อมโยงความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร
 • จัดให้มีการอบรมทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมตามแผน
 • ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
 • ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ ๑๒๐ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Apply Now.
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๘๕
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2142-2222,0-2142-2240-1 โทรสาร 0-2143-8889

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ประกาศรับสมัครงาน !!!

ด้วย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง และ บริหารจัดการโครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dad.co.th มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้