MBK Life Assurance PCL. /บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริหารระบบและโครงการ

MBK Life Assurance PCL. /บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 08 Mar 2021

เจ้าหน้าที่บริหารระบบและโครงการ

MBK Life Assurance PCL. /บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี ในสาขาไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ทางด้าน Programmer
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รวบรวมความต้องการจากธุรกิจ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารเอกสารความต้องการระบบงาน (Requirement Document) เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานรองรับการดำเนินธุรกิจ
 • สื่อสาร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในบริษัทได้รับทราบและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้
 • ติดตาม และประสานงาน ในการจัดเก็บความต้องการระบบงาน (Requirement) เพื่อปรับปรุงระบบงาน ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับความก้าวหน้าในทางธุรกิจและแผนการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี
 • สนับสนุนธุรกิจด้วยการจัดหา กำหนดหรือออกแบบกระบวนการทำงาน (Procedure / Work Process) รองรับการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • ติดตาม พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานรวมถึงระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • สนับสนุนการจัดทำแนวทาง กระบวนการ จัดหาเครื่องมือ และจัดทำคู่มือมาตรฐานในการบริหารโครงการ และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการและการใช้งบประมาณของโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการที่จะสนับสนุนธุรกิจทั้งด้านการลงทุน เวลา ผลประโยชน์และความคุ้มทุน
 • จัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอแนวทางการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการที่ดำเนินการ
 • วิเคราะห์ จัดทำ ติดตามผล และประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ รวมถึงการจัดการงานในโครงการที่รับผิดชอบ ให้บรรลุผลลัพธ์ตามกำหนดของฝ่ายงานและโครงการ
 • นำเสนอพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน แบบฟอร์ม และมาตรฐานในงานโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานบรรลุผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการ ประสาน และสนับสนุน ให้มีการทดสอบระบบ ตามแผนงานของโครงการ
 • เก็บข้อมูลเพื่อการทำรายงานความคืบหน้าโครงการ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และการประเมินผลโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 25 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1 ปี ทางด้าน Programmer, Business Process Development, System Development หรือ Project Management
 • มีการวางแผนงาน การประสานงาน และการคิดที่เป็นระบบ
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ทักษะการนำเสนองาน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Visio ได้
Contact person for the candidate can contact or submitted the resume please send to me : Click Apply Now  or Tel.02-111-0055 ext.340 or Mobile.089-8243475

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท


MBK Life Assurance PCL. 

For almost two decades since 1997, our professional staff have continually provided peace of mind to hundreds of thousands of our customers with attention to every detail. Today, MBK Life Assurance Pcl. is an even more established and secure company as a result of our collaboration with Thanachart Capital Pcl. and MBK Pcl. under management by assurance business experts. We are looking for qualified candidates to join our team. 

59/5 4th Floor, Paradise Place Building, Srinagarindra Road, Nong Bon, Prawet, 
Bangkok 10250, Thailand   
Tel. : 02-111-0055 Ext. 340 or 448
Website : www.mbklife.co.th

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่ายานพาหนะ