Nakornthon Hospital Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

Nakornthon Hospital Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

Nakornthon Hospital Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • การศึกษาระดับปวส.เท่านั้น (สาขาบัญชี ,การเงิน ,หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ดี
 • มีทักษะด้านโปรแกรมMicrosoft Office
 • มีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบในงานรับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียดของงาน
 • จัดทำทะเบียนและออกรหัสทะเบียนทรัพย์สิน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเกี่ยวกับการโอนย้ายทรัพย์สิน
 • จัดทำรายการปรับปรุงทรัพย์สินที่มีการบริจาค ขาย ทำลาย เพื่อตัดออกจากทะเบียนทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินกับบัญชีแยกประเภท
 • ตรวจนับทรัพย์สินทุกแผนก
 • บันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน       

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

โรงพยาบาลนครธน เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลนครธนมีจุดกำเนิด จากคณะกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่ จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศใต้ และปริมณฑล จึงได้ทำการศึกษาการขยายตัวของประชาชนในฝั่ง ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ธนบุรีด้านทิศใต้) พบว่าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด จึงได้ดำเนินการ ก่อสร้างโรงพยาบาลนครธนขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร ดังกล่าวอาคารของโรงพยาบาลนครธน ตัวอาคารมี 12 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยในได้สูงถึง 500 เตียง ปัจจุบันเปิดดำเนินการที่ 150 เตียง ในการออกแบบเน้นการให้ความ สำคัญกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยหน่วยพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้อง ICU ห้องไตเทียม ได้จัดพื้นที่ไว้ในชั้นเดียวกันเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วใน กรณีฉุกเฉินต่างๆ การจัดระบบระบายอากาศและ ทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน การเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารจอดรถ อีกทั้งมีสถานที่สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
โรงพยาบาลนครธน จัดเตรียมบริการการรักษาทางการแพทย์ในทุกสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช กุมาร ตา หู คอ จมูก นอกจากนี้ได้จัดให้มี บริการทางการแพทย์เฉพาะทางขึ้นเพื่อให้การรักษาครอบ คลุมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ผิวหนังความงามและเลเซอร์ ศูนย์สุขภาพ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์เบาหวาน คลินิกหัวใจ เมดิคอลสปา เป็นต้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธน ได้ยืน หยัดรับใช้ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกแผนกทุกระดับในความสำเร็จที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลนคร ธนเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และได้พัฒนาศักยภาพให้รุดหน้าทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณควบคู่กันไป สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสนองนโยบายของภาครัฐบาลได้อย่างลงตัว ที่สำคัญคือการธำรงรักษาเจตนารมณ์ที่ ตั้งไว้แต่เริ่มแรกได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ในระดับดี ได้รับการไว้วางใจจากประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาค รัฐบาลอย่างสมบูรณ์สมกับคำขวัญที่กำหนดไว้ ว่า มาตรฐาน ฉับไว มั่นใจบริการ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม