Asset World Corp Public Company Limited

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (ใกล้ตลาดไท อยุธยา)

Asset World Corp Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 15 Apr 2021

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (ใกล้ตลาดไท อยุธยา)

Asset World Corp Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ทำงาน
 • ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าลูกค้า
 • แนะนำ /อบรมด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและดูแลเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของการทำงานการปฏิบัติงานภายในโครงการ/อาคารและการปฎิบัติงานของผู้เช่าผู้เข้ามาให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโครงการ/อาคารให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน  วิเคราะห์อันตรายต่างรวมถึงมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน, ข้อกำหนด, และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลบริษัทรักษาความปลอดภัยและบริหารการจราจรภายในโครงการ / อาคารให้เรียบร้อยได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและเป็นไปข้อตกลงตามสัญญาจ้าง
 • ตรวจตราพื้นที่ภายในโครงการ/อาคารอย่างสม่ำเสมอพร้อมสังเกตุสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการใช้สถานที่ทั้งจากการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้เช่าพื้นที่ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรวมถึงหาทางป้องกันเหตุร้ายต่าง
 • ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ในการปฎิบัติงานได้ทันทีเช่นป้ายบอกเส้นทาง, ถังดับเพลิงตู้ดับเพลิงสายดับเพลิง, ประตูหนีไฟ, บันไดหนีไฟ, กล้องCCTV, ไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ 
 • ให้คำแนะนำฝึกสอนอบรมพนักงานของบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
 • เสนอแนะต่อบริษัทฯเพื่อดำเนินการหรือจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขหากพบสภาพที่ไม่เป็นตามกำหนด
 • ดูแลให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าลูกค้าผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในโครงการ/อาคารได้อย่างปลอดภัยเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • ดูแลให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าลูกค้าผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้ได้รับความปลอดภัยเมื่อมีเหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่าง
 • กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งเหตุการณ์ต่อหัวหน้างานผู้เกี่ยวข้องและติดตามจนครบกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหม,เงินชดเชยในงานประกันต่างที่เกี่ยวข้อง
 • แนะนำ /อบรมด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯและปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • อำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดเตรียมอุปกรณ์-พื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การค้า
 • การดูแลป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของโครงการและให้ข้อแนะนำแก่ผู้เช่าในการจัดเก็บทรัพย์สินที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยรายเดือนรายปีและเมื่อได้รับการร้องขอ
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษาในระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบผ่านการสอบอบรมหลักสูตร จป.ระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง MS Officeได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
4 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Asset World Corporation, a Member of TCC Group, one of Thailand’s most prominent conglomerates, is committed to building and nurturing a responsible, sustainable, and harmonious society that goes beyond the norm in Property Development and Management with valued solutions to all our stakeholders, the environment, and the community as a whole. As a leading and most trusted real estate group, Asset World Corporation develops and invests in a growing and diverse portfolio of hospitality, lifestyle destinations, and commercial workspaces.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน