Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน (CSR)

Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน (CSR)

Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบจัดกิจกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

รายละเอียดงาน

Job Descriptions

 • วางแผนและการประเมินผลกิจกรรมขององค์กร (ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ฯลฯ)
 • สร้างสรรค์ ควบคุม และประสานงาน ในส่วนงานกิจกรรมและงานออกแบบขององค์กร
 • เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานข้อมูลกิจกรรม
 • สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการโครงการ งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประเมินความเสี่ยง

Qualifications

 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบจัดกิจกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • กล้าคิดกล้าแสดงออก
 • มีใจรักบริการและมีความอดทน
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ปฏิบัติการงาน จันทร์-ศุกร์

Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ และ บางปะกง)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
185 ถนนราษฎร์บูรณะ
Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140
Tel. : 02-871-3191-5 ต่อ 226 หรือ 225 , 099-607-7183
Fax : 02-427-0964
Website : https://www.kwc.co.th/, https://www.kdc.co.th/en/home-3/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
บริษัทย่อยคือ
1.บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)
2.บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)