University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
 • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรือสถาบันต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ก.พ.รับรอง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นเสนอผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  • คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  • คะแนนสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  • คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
  • **ทั้งนี้ ผลการสอบตาม 2.1-2.4 มีอายุไม่เกิน 2 ปี
  • คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่า
 • หรือทดแทน 2.1-2.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ยกเว้น
  • สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
  • ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบ
  • จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.)          
  • แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
  • มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
  • หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการตลาดดิจิทัล และ/หรือ ประสบการณ์ในการสอนระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการสมัคร
 • หลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท (Transcript และ ใบปริญญาบัตร)  ฉบับจริง และสำเนา จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน  1  ชุด (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด  1-2  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
กำหนดวันรับสมัคร
ผู้ใดสนใจประสงค์จะสมัคร โปรดติดต่อขอใบสมัคร รายละเอียด และยื่นใบสมัครตามแบบที่            มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยตนเอง ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 10 ชั้น 5 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

University of the Thai Chamber of Commerce

University of The Thai Chamber of Commerce is a private non-profit higher education institution offering degrees in Business Administration, Accounting, Economics, Humanities, Science, Communications Arts, Engineering and Law. The University, originally know as the college of Commerce, was founded in 1940 by the Thai Chamber of Commerce, in order to produce graduates in the business fields. After the outbreak of World War II in 1941, the institution was closed. In 1963, the College was reopened and the two-year curriculum was developed into a standard four-year program in 1964. On June 17, 1970 the College was officially accredited under the Private College Act. On October 24, 1984, this institution was accredited as a university and the name was changed to University of the Thai Chamber of Commerce. At present the total number of the undergraduate and graduate students are 18,890 and 1,272 respectively.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ