Pinthong Industrial Park Public Company Limited

หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร

Pinthong Industrial Park Public Company Limited
THB 25,000 - THB 35,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร

Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านสื่อสารองค์กร
  • มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้ดี

รายละเอียดงาน

1.วางแผนงานและจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.ดูแลงานสื่อต่าง ๆ ภาพรวมของการออกแบบ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานต่างๆ
3.ออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่เพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน องค์กรกลางต่างๆ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมบริษัท
4.จัดทำบันทึกภายในและงานเอกสารที่สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามนโยบายบริษัท
5.ประสานงานกับบริษัทในเครือในการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม ให้ผู้บริหารและพนักงาน
6.วางแผน และจัดทำแผนงาน การออกแบบ ผลิตป้าย ปรับปรุงป้ายต่างๆ ขององค์กร
7.ดูแล ควบคุม การออกแบบ การผลิตป้าย การปรับปรุงป้ายต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
8.สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินตามแผนงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ งานออกแบบ ผลิตป้าย ปรับปรุงป้ายต่างๆ(กราฟฟิกต่าง) เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารต่อไป
9.วางแผน และการจัดทำแผนงาน CSR&ECO ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
10.จัดทำขออนุมัติโครงการ ร่วมจัดกิจกรรม CSR&ECO กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับอันดีกับกลุ่มเป้าหมายขององค์กร
11.สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินตามแผนงาน CSR&ECO ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2538 เป็นบริษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองขึ้น ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากทำเลที่ตั้งที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ดีมากแล้ว นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอ และรองรับได้อย่างครบครัน เช่น อาคารที่พัก ห้องประชุม ห้องสัมมนา ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ธนาคาร รวมทั้งยังมีพื้นที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ทั้งโกดังเก็บสินค้า และโรงงานขนาดย่อมให้เช่า โดยยังได้จัดสรรพื้นที่สีเขียวสำหรับการปลูกสวนป่าโดยรอบโครงการ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยขน์ต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นแนวทางในนโยบายของบริษัทฯ ที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างกลมกลืนตลอดไป

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน