Asia Kangnam Co., Ltd.

หัวหน้างาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/R&D Supervisor

Asia Kangnam Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

หัวหน้างาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/R&D Supervisor

Asia Kangnam Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • การศึกษาปริญญาตรี / โท วิทยาศาตร์ / วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนา, เคมี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ใหม่

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้สอดคล้องต่อข้อกำหนดของลูกค้า
 • ปรับปรุงคุณสมบัติด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดต้นทุน
 • จัดทำแผนงานการทดลองผลิตทั้งในห้องปฏิบัติการ และการทดลองผลิตจริงของผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบ พร้อมประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทดสอบและวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันผลของการออกแบบ
 • ติดตามผลการรับรองการออกแบบผลิตภัณฑ์จากลูกค้า
 • วิจัยและพัฒนา, ค้นหาวัตถุดิบ และสารเคมี ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน
 • บันทึกรายงานผลการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • จัดเตรียม และ/หรือจัดหา MSDS ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ผ่านทางแผนกจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี / โท วิทยาศาตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมี
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนา, เคมี ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือ1 ปี สำหรับปริญญาโท
 • ความชำนาญพิเศษมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำรายงาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ค่าทำงานล่วงเวลา, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)