Nantawan Management Co., Ltd.

Accounting Supervisor/หัวหน้างานบัญชี (บางนา/สาทร)

Nantawan Management Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 08 Mar 2021

Accounting Supervisor/หัวหน้างานบัญชี (บางนา/สาทร)

Nantawan Management Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป บัญชีนิติอาคารสำนักงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม My Account จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้,พร้อมเรียนรู้โปรแกรมใหม่ ๆ

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
 • ดูแลการบันทึกบัญชีด้านรับ - ด้านจ่าย ตลอดจนปิดงบการเงิน
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย และตรวจสอบรายการเบิกจ่ายของพนักงาน
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับงบการเงิน
 • บริหารจัดการงบกระแสเงินสด และงบประมาณ
 • ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมตามโครงการต่าง ๆ ในอนาคต
 • ตรวจสอบรายการและนำส่งภาษีต่าง ๆ
 • ควบคุมการทำงานและตรวจสอบความถูกต้องของพนักงานบัญชี / การเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านงานบัญชี และอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ บัญชีนิติอาคารสำนักงาน / หรือใช้โปรแกรม MyAccount จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเรียนรู้การใช้โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมใหม่ ๆ ได้
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ในระดับใช้งานได้ดี โปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน