Business Services Alliance Co., Ltd.

วิศวกร งานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม (เครื่องกล,ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด) ( ปฏิบัติงาน IRPC ระยอง )

Business Services Alliance Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

วิศวกร งานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม (เครื่องกล,ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด) ( ปฏิบัติงาน IRPC ระยอง )

Business Services Alliance Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วิศวกร
 • ระยอง
 • วิศวกรรม

รายละเอียดงาน

ควบคุมดูแล  ตรวจสอบและวางแผนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน Shut Down /Turn Around ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและได้มาตรฐานภายใต้กระบวนการ TA Management ที่กำหนด
 1. ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
 2. วิเคราะห์แผนงาน Shut Down/Turn around เพื่อหา Critical path และนำเสนอแผนงานที่เหมาะสม
 3. บริหารการประชุมเพื่อการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการทำงานตามแผนงาน Shut Down/Turn around
 4. ประเมิน RAM ของ List งานในแผนงาน Shut Down / Turn Around เพื่อประเมินงานที่เหมาะสม
 5. ติดตามและดำเนินการแผนงานบริหารความเสี่ยงงานโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 6. ควบคุมและดำเนินการการคัดเลือกผู้รับเหมาและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เข้ามาปฏิบัติงานตามแผนงาน
 7. ประสานงานและจัดทำเอกสาร TOR สำหรับงานผู้รับเหมา  เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการทำงาน (Standard Bidding Package)
 8. ปรับปรุงและดำเนินการจัดทำมาตรฐานราคากลางสำหรับงานที่เกี่ยวข้องในงานจัดหาผู้รับเหมา
 9. ร่วมพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (Database)  และระบบเอกสาร (Document Control) ให้มีความทันสมัยและมีความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล
 10. นำเสนอเทคนิคในการจัดการ Shut Down / Turn Around เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
 11. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานโครงการทั้งทางด้านการจัดการและทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน
 12. จัดทำและนำเสนอ Protocol สำหรับเป็นเอกสารส่งมอบให้ลูกค้าเมื่อปิดงาน
 13. ควบคุมและตรวจสอบการบริหารสัญญาผู้รับเหมาให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR
 14. ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของการดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา วัสดุและผู้รับเหมา ให้ทันเวลาและเป็นไปตามข้อกำหนด
 15. พัฒนาและสนับสนุนทีมงานให้มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ
 16. พัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพ (ISO) และQSHE ในการทำงานเพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงาน
 17. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

มีประสบการณ์ด้านงานวางแผน  และงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า อย่างน้อย 5 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท Business Services Alliance (BSA) เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน outsourcing แบบครบวงจร และสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน