Business Services Alliance Co., Ltd.

พนักงานวิเคราะห์ (ปตท.)/พนักงานวิเคราะห์ (ปตท.)

Business Services Alliance Co., Ltd.
THB 16,000 - THB 20,000 /เดือน
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

พนักงานวิเคราะห์ (ปตท.)/พนักงานวิเคราะห์ (ปตท.)

Business Services Alliance Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ครุศาสตร์
  • วิเคราะห์
  • เก็บข้อมูล

รายละเอียดงาน

ลักษณะงาน

1.จัดทำฐานข้อมูลด้านความยั่งยืนของ ปตท. ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลงานวิชาการ
2.ศึกษา สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ จัดทำและจัดเก็บข้อมูล
3.เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และจัดเตรียมร่างข้อมูลเพื่อการเผยแพร่สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
4.จัดทำสื่อในทุกรูปแบบสำหรับข้อมูลด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน
5.บริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และติดตามปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
6.การแปลและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการใช้งาน จากภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ
7.รวบรวมจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานรายเดือนและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8.สนับสนุนการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนามและการดำเนินงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความยั่งยืน
9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศ ชายหรือหญิง  อายุ 22- 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์  สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. ทักษะและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Powerpoint and Excel) Adobe Photoshop Adobe Illustrator ภาษาคอมพิวเตอร์ (HTML)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท Business Services Alliance (BSA) เป็นองค์กรที่เป็นกลไกให้กับกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการแรงงาน outsourcing แบบครบวงจร และสามารถบริหารจัดการให้เกิดกำไรแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม