PTT Public Company Limited

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (225)

PTT Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (225)

PTT Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ปริญญาโท: Computer Engineering, Computer Science
  • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์
  • ปตท. สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

วุฒิการศึกษา: 

ปริญญาตรี: Computer Engineering, Computer and Network, Engineering, Computer Science
ปริญญาโท: Computer Engineering, Computer and Network, Engineering, Computer Science

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

  1. รับผิดชอบในการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ (Analytic Model) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Data Analytic) ตามความต้องการที่ได้รับจากสายงานธุรกิจ
  2. ศึกษา เก็บรวบรวม และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่พัฒนาขึ้นเองแก่สายงานธุรกิจเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และระบุโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักงานใหญ่

Salary: ตามโครงสร้างเงินเดือน ปตท.


We offer an attractive remuneration package and career opportunities to the right candidate. To learn more about us, please click "Apply Now"

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

We believe in people who can make a difference and positive impact on lives. That’s why we go to great lengths in identifying and recruiting people who share our commitment to leadership in business and communities. Let the search for our PTT TALENT begin today.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ