Premier Fission Capital Co., Ltd.

ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอ็นไลฟ

Premier Fission Capital Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Jan 2021

ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอ็นไลฟ

Premier Fission Capital Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Environmental Protection
 • Project Management
 • Conservation

รายละเอียดงาน

มูลนิธิเอ็นไลฟ มีภารกิจหลักคือ การส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการเพื่อนำไปสู่การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการโดยการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งใน ภาครัฐและท้องถิ่นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายโดยการร่วมเป็นภาคี

มูลนิธิเอ็นไลฟ เชื่อว่า....

 ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถือเป็นสมบัติของประชากร  ทุกคนในโลก เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์และประสบการณ์ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลก หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะส่งผลเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ดังนั้น ทุกๆ คน ก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม โดยเลือกในสิ่งที่ตนเองรู้สึกรักและหวงแหน และสามารถกระทำได้ในสิ่งที่ตนเองถนัด

พันธกิจของมูลนิธิ

 • การบริหารจัดการและสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • การบริหารจัดการทรัพยากรป่าและชุมชนให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของป่า
 • การบริหารจัดการให้เกิดความร่วมมือ เชื่อมโยงแหล่งความรู้ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และประสานความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม
 • ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 • สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
 • การสร้าง ส่งเสริม เชื่อมโยง และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ใช้กลไกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย
 • การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่สู่วงกว้างอย่างมีระบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและรักษาสิ่งแวดล้อม ทางทรัพยากรป่าไม้และชุมชนทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานปัจจัยสำคัญของการอยู่ร่วมกัน ระหว่างสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ในด้านทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สร้างและขยายภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชนโดยรอบที่เกี่ยวข้อง

- สร้างความสัมพันธ์ และ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออันดี เพื่อสร้างเครือข่าย ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อเกิดความร่วมมือที่ยั่งยืน

- สร้างการรับรู้ของการดำเนินโครงการของมูลนิธิฯ เพื่อขยายผลและต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

- กำหนดแผนงานเพื่อให้ดำเนินงานสอดรับกับกลยุทธที่กำหนดโดยกรรมการมูลนิธิเอ็นไลฟ

- สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เช่น องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ แรงจิตอาสา รวมถึงเงินลงทุน

- รับผิดชอบงานในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเอ็นไลฟ

คุณสมบัติ

- การศึกษา : ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือการบริหารโครงการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ด้านงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 10 ปี

- มีความเชี่ยวชาญในงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทะเลและชายฝั่ง รวมถึงงานพัฒนาสังคม

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ และสามารถเข้าถึงกลุ่มชุมชนรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

- มีภูมิลำเนาที่ จ.กระบี่หรือภาคใต้ หรือมีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ดังกล่าว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์การบริหารโครงการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับความร่วมมือ เช่น องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ แรงจิตอาสา รวมถึงเงินทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
20 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

 Premier Group of Companies  PHILOSOPHY

Success doesn’t just happen on its own. A company’s success depends on more than just maximizing profits. It demands a concern for the welfare of society and its employees. For more than 40 years, we at the Premier Group of Companies have remained committed to our philosophy “Harmonious Alignment of Success” and have worked hard to create value for our business, employees and society. This is our definition of “Harmonious Alignment of Success”  

There are five core values that underlie everything we do. 

 • Quality: To assure quality improvement in all aspects  
 • Creativity: To Adopt New Ideas that Promote Sustainable Development  
 • Mutual Benefit: To work for the mutual benefit of our staffs, organization and society  
 • Collaboration: To promote collaboration between teams to maximize efficiency  
 • Moral & Ethics: To uphold moral and ethical standards and the beauty of the Thai identity  

Business Units 

Consumer Products Business 

 • Premier Marketing PLC. 
 • P.M.Food Co., Ltd. 
 • Premier Canning Industry Co., Ltd. 
 • Premier Frozen Products Co., Ltd. 
 • MiVana Co., Ltd.  

Real Estate and Hotel Group Business  

 • Mooban Seri Co., Ltd. 
 • Seri Premier Co., Ltd. 
 • Premier Assets Co., Ltd. 
 • Pavilion Night Bazaar, Chiang Mai 
 • 99 Residence 
 • Baan Nawat 
 • Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. 
 • Raya Heritage Co., Ltd. 
 • Tamarind Village, Chiang Mai 
 • Rayavadee Hotel, Krabi 
 • 99 Rest Backyard Café 
 • The Botanical House  

Information Technology Business  

 • Data Pro Computer Systems Co., Ltd.  

Financial Service, Car Rental and Transportation Service Business  

 • Premier Inter Leasing Co., Ltd. 
 • Premier Brokerage Co., Ltd.  

Environmental Businesses 

 • Premier Products PLC. 
 • Infinite Green Co., Ltd.  

Social Sustainability Development 

 •  Yuvabadhana Foundation (together with PanKan and Food4Good) 
 •  Enlive Foundation 
 •  Thailand Collaboration for Change Program 

Website

http://www.premier.co.th

Headquarters

Bangkok

Company type

Public Company

Company size

1,001-5,000 employees

Specialties

Consumer Products Business, Real Estate & Hotel group Business, Information Technology Business, Financial Services Business, Environmental Business, Corporate Support Business, and Social Development Business

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง