A2 Technologies Co.,Ltd.

ผู้จัดการโรงงาน(โรงไฟฟ้าขยะ)

A2 Technologies Co.,Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

ผู้จัดการโรงงาน(โรงไฟฟ้าขยะ)

A2 Technologies Co.,Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์โรงไฟฟ้าขยะ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

- กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท

 - รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน

 - สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

 - สามารถควบคุมต้นทุนของโรงงาน สั่งงานและแก้ไขงานได้

 - ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้การปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน

 - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและนอกองค์กร ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

 - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้อยู่ใระเบียบข้อบังคับ และให้มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

 - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

การดำเนินธุรกิจของบริษัท 

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังในการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชนิดต่างๆ และผลิตโรงไฟฟ้าจากลม ทุกขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง

2. ให้บริการรับเหมาแบบ Turnkey Countract ในรูปแบบ EPC - Engineering, Procurement and Construction งานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทุกชนิดและทุกขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 

3. ให้บริการดูแลและบำรุงรัษาการผลิตไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิดและทุกขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโดยให้บริการเป็นสัญญาว่าจ้างรายปี โดยจัดหาทีมวิศวกรและช่างเทคนิคประจำโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับงานว่าจ้าง

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน