Light Source Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาด / Business Development Manager

Light Source Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาด / Business Development Manager

Light Source Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • เพศ ช/ญ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด นิเทศศาตร์
 • Experience in Strategic Planning / BD

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบหลัก

งานบริหารโครงการ งานขาย และการตลาด

 • วางแผนงบประมาณ และบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของฝ่ายงาน เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร
 • วางแผนจัดสรรอัตรากำลังคนภายในฝ่ายงานให้เหมาะสม เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการขององค์กร
 • วางแผน และตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จได้ตามแผนงานและเป้าหมาย สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า
 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด กลุ่มลูกค้า รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดให้มีความเหมาะสมทั้งช่องทาง Offline และ Online
 • กำหนดกลยุทธ์ วางแผนเป้าหมายในการบริหารโครงการ การขายและการตลาดให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายขององค์กร
 • ศึกษาความต้องการ ลักษณะการดำเนินงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ
 • วิเคราะห์ประมาณการยอดรายได้ในแต่ละปี และติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ เพื่อวางแผนงานและพัฒนาผลการดำเนินงานขององค์กร
 • วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมายการขาย พร้อมทั้งกระจายเป้าหมายการขายแก่ทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม เพื่อบริหารความสำเร็จโดยรวม
 • กำกับติดตามยอดขายของแผนก หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนบริหารยอดรายได้รวมขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • กำกับ ดูแลการหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า และสร้างโอกาสในการขายทั้งช่องทาง Offline และ Online
 • กำกับ ควบคุมการเข้าเยี่ยมเยียน ออกพบลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • กำกับ ควบคุมการเก็บข้อมูล และเข้ารับทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ ประเมินราคาขาย ต้นทุน กำไร ตลอดจนวางแผนการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
 • กำกับ ควบคุมการกำหนดราคา และการเจรจาต่อรองข้อตกลงกับลูกค้า เพื่อปิดการขาย
 • กำกับ ดูแลการจัดหา และประสานงานว่าจ้าง Supplier ภายนอก ในกรณีงานโครงการพิเศษ (Turnkey) เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามแผนงานและเป้าหมาย สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า
 • วางแผน และประเมินความจำเป็น และกำกับ ดูแลการจัดหา หรือเช่าอุปกรณ์เครื่องมือหลักๆเพิ่มเติม เช่น Fixture ต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • กำกับ ดูแลการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
 • บริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ เพื่อให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 • กำกับ ควบคุมการประสานงานกับลูกค้า/ทีมงาน และติดตามโครงการ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผน และข้อตกลงกับลูกค้า
 • กำกับ ควบคุมงานการตลาด และกิจกรรมสนับสนุนการขายต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และผลักดันยอดรายได้
 • วางแผน และกำกับ ควบคุมงานสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อสร้างชื่อเสียงองค์กรให้เป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า
 • กำกับ ดูแลจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • วางแผนการทำงานร่วมกับฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
 • ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในงานโครงการแก่ลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 • สรุปวิเคราะห์รายงานการขาย และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร และใช้ในการวางแผนบริหารการขาย
 • บริหารงานในภาพรวมของฝ่ายงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร
 • ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในฝ่ายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายงาน และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • ศึกษา ติดตามข่าวสารความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านงาน Lighting เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
การบริหารงานในภาพรวม
 • ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยความเป็นมิตร เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน เพื่อมุ่งให้ฝ่ายงาน/ส่วนงานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและองค์กรให้แล้วเสร็จ อย่างเรียบร้อย ราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้น ๆ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
 • พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชา/ตนเอง ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่อตำแหน่งงานนั้น ๆ
 • สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน
 • ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ยอมรับ และความให้ร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นตามที่องค์กรวางไว้
 • มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้       

Qualifications:


 •     Thai national, age 35-45 yrs old.
 •     Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Marketing, Advertising, Mass Communication or related fields
 •     Minimum 7 years of experience in Strategic Planning, Business Development in Digital Media Agency , Live - entertainment or related businesses
 •     Strong business development and team spirit
 •     Passionate in live-entertainment business
 •     Good verbal and written communication skills both English and Thai

LIGHTSOURCE Co.,Ltd.
497-497/1 Ladprao64, Ladprao Rd.
Wang Thonglang Bangkok 10310
TEL. 02-935-5890 Ext. 121-122

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

The Star behind the Scenes Since 1986, Light Source has become Thailand’s premier supplier specialized solely in supply and production of stage lighting, rigging and accessories for entertainment industry. It is our policy for not trying to focus our resources and talents on anything other than providing quality lighting. We offer a large and diverse inventory of high standard lighting equipment as well as professional service on the basis of safety by our skillful designers, technicians, rig men and crews to assure that every performance will end up with a long standing ovation. Our in-depth experience has put us at the forefront in stage lighting events including international and local concerts, large-scale special show productions, stage performances, special events, theatre, conferences, exhibitions, live and recorded events for television and film. We are fully trusted by highly prominent companies. Expertly corporate clients are:- JSL Co.,Ltd. , Extraorganizer Co.,Ltd.(E.O.), GMM Grammy Public Company Limited, Show Works Co.,Ltd. , Rocket Production Co.,Ltd. , Bekery Music Co.,Ltd. , Click Radio Co.,Ltd. , Honda Cars (Thailand) , Matching Entertainment Co.,Ltd. , Live Project Co.,Ltd.(Traffic Corner), BEC-Tero Entertainment Co.,Ltd., Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited, Hagemayer (Australia) , Ovation Studio Co.,Ltd. , Pico (Thailand) Public Company Limited. , Prezentia Co.,Ltd. , Visual Revolution Co., Ltd. , Steve Nield Lighting & Visual Production Design , Iyarra Creative Resources by Malcolm J Mcinnes

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง