Thai Health Promotion Foundation/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักวิชาการ ประจำกลุ่มงานบริหารกลาง

Thai Health Promotion Foundation/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

นักวิชาการ ประจำกลุ่มงานบริหารกลาง

Thai Health Promotion Foundation/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี หรือโท สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
 • ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

รายละเอียดงาน

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหรือแนวทางทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมจัดทำกลยุทธ์ของกลุ่มงานที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย 10 ปี แผนหลัก และแผนการดำเนินงานประจำปี ของ สสส. เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานภายในกลุ่มงานในการจัดทำเนื้อหา เครื่องมือ หรือออกแบบระบบการทำงานให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
 • ร่วมจัดทำตัวชี้วัดและแนวทางการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน โดยคำนึงถึงภารกิจและวิธีการดำเนินงานภายในกลุ่มงาน
 • ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน โดยรวบรวมความก้าวหน้าและรายงานสถานการณ์ในภาพรวมต่อผู้อำนวยการกลุ่มส่วนงาน
 • ร่วมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการจัดทำกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มส่วนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุน รวบรวม และจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 27 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านการวางแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
 • มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
 • มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
 • สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
 • มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
กำหนดการรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
 • จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
 • 25 ก.พ. 64
 • ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส. เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ Apply Now หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2564
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, บริการรถรับส่งพนักงาน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน