Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-46 of 46 jobs
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ด้านงานขาย หรืองานธุรการขาย 1-3ปี
  • ทักษะที่เกี่ยวข้อง: ภาษาอังกฤษ
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์: ด้านงานเอกสารระบบงานคุณภาพ ISO 1-3ปี
  • ความรู้ความสามารถในด้านการดูแลรักษาระบบมาตรฐาน
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย2ปี
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • ระดับปริญญาตรี สาขา วทบ.คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์: ด้านงานดปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 1-3 ปี
  • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo

  Sales Executive

  Erawan Sugar Co., Ltd.
  Northeastern
  • ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ด้านงานขาย หรืองานธุรการขาย 1-3 ปี
  • ทักษะที่เกี่ยวข้อง: ภาษาอังกฤษ
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์: ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
  • รวบรวมงบการเงิน บริษัทย่อย เพื่อจัดทำงบการเงินรวม
  BTI Executive Search (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BTI Executive Search (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • วางแผนกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ทางด้านการบริการ
  • บริหารและดำเนินการตามแผน
  • เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และรายได้ของธนาคาร
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานประจำร้าน พื้นที่โซนภาคอีสาน

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Northeastern
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานส่งอาหาร ประจำโซนภาคอีสาน

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Northeastern
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รอบรู้เส้นทาง
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  ผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำโซนภาคอีสาน

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Northeastern
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  Prev