• Thai M/F, age 35-35 yrs old, Good in English skill
 • BSc in Rubber Tech/Chemist/Indus. Chem./Chemi. Eng
 • 2y up in Sale Exp in Chem RM of Rubber;Latex,Tyre

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Photo editing and basic graphic softwares
 • Shooting and editing visual images
 • familiar with social media and website

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเว็บไซต์และเพจของบริษัท
 • มีความรู้เรื่องการทำโฆษณา Facebook Ads.
 • มีประสบการณ์ในการดูแลเว็บไซต์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working days 5 days per week
 • 7 days Vacation after work for 1 year
 • Day Off on Public Holiday

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน

Applied
 • หญิง / ชาย อายุ 25-30
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in a hotel or a related field preferred
 • Minimum 4 year experience in 5 stars resort
 • Knowledge of cleaning procedures and chemical

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welcome new graduated students
 • Staff Benefits; Sales Commission & Allowance
 • Full Time/ Permanent

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • สามารถร่างและเขียน และตรวจสัญญาต่างๆได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรีการโรงแรมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานโรงแรมหรือการบริการอย่างน้อย 5 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • จบวุฒิปวช.ขึ้นไป นักศึกษาจบใหม่จะได้รับการพิจารณา
 • ปฏิบัติงานในเขตที่รับผิดชอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ
 • ขยัน
 • ภาษาจีน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • วิศวกรเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป, มี กว
 • สถานที่ปฎิบัติงาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • EXPATRIATE
 • Experience in Hospitality Industry
 • Particuraly FOOD & BEVERAGE department

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานกะกลางคืน
 • ตรวจตามจุดต่างๆ ของทางโรงแรม
 • ผู้ชายอายุไม่เกิน 50 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับ
 • เก็บเงินลูกค้า
 • มีความรับผิดชอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลลูกค้า
 • ดูแลบริเวณโรงแรม
 • ขายห้อง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเช็คอิน-เช็คเอาท์แขกเข้าพักที่โรงแรม
 • วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศ หญิง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduate of a Bachelor Degree or equivalent
 • Good command of English & Thai Language
 • Experience in the Travel Industry is preferred

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graphics editing and composing process
 • Knowledge of Adobe products is an advantage
 • Translate creative requirements

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามรถขับรถกระบะได้
 • เวลาทำงาน 9.00-18.00 6วันต่อสัปดาห์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Maintenance

GEOFFS CO., LTD.

ภูเก็ต

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามรถขับรถกระบะได้
 • เวลาทำงาน 9.00-18.00 6วันต่อสัปดาห์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • สามารถร่างและเขียน และตรวจสัญญาต่างๆได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามรถขับรถกระบะได้
 • เวลาทำงาน 9.00-18.00 6วันต่อสัปดาห์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female Age above 25 Years
 • Bachelor’s Degree
 • Good English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 25 – 55 Years
 • 1 year experience
 • Speak English will be considered

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Auto CAD 3 D Program
 • Male/Female Age above 25 Years

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsibilities To find and deal with agents.
 • Skilled in developing sales strategies.
 • Experience in sale,Good Eng and computer skill.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รักการดีไซน์ มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีประกันสังคม ประกันสุขภาพ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-28 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการบริหารธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาที่เกี่ยวข้อง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-28 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการบริหารธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาที่เกี่ยวข้อง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ช่างสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • สามารถเขียน SHOP DRAWING ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย ของบริษัทได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถแบคโฮ หรือเครื่องจักร
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและปฎิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง SUB-CONTRACT
 • สามารถทำงาน โครงสร้าง สถาปัตย์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างให้ระบุโดยละเอียด
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ทำงานในสภาวะที่กดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาพนักงานฝ่ายขาย
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • กระตุ้นทีมขายให้มียอดขายตามเป้าหมายของบริษัท

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สำนักงานใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Explain details and requirements related to attend
 • Verify that individuals meet eligibility requireme
 • Determine and give complimentary to guests

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้างานฝ่ายผลิต – ผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์ (ด่วน!!!)
 • Key responsibilities:
 • Qualifications:

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investment (Bonds/ Debentures and Equities)
 • Monitor and update required and related informatio
 • Prepare and submit Credit Application

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / เพศ หญิง
 • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / เพศ หญิง
 • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • luxury super yachts.
 • Travel the world, make friends, a great adventure.
 • Are you young, fit, polite and great at service

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied