• Data Scientist
 • Machine Learning
 • Data Science

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • CPA
 • ปิดงบ
 • บัญชี ธุรกิจก่อสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก
 • บุคลิกดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Network
 • CISCO
 • Security

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 1 ปี
 • มียานพาหนะและใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance and Accounting Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 4 years experience in accounting field
 • At least 1 year experienced in management level
 • Bachelor or Master Degree in Accounting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of HR generalist experience in HR
 • Service and solution focused mindset
 • Bachelor’s Degree required.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถออกแบบเว็บไซต์และเชี่ยวชาญในระบบฐานข้อมูล
 • มีทักษะทางภาษาและสามารถเขียน Content ให้น่าสนใจ
 • หากมีทักษะการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสวัสดิการพนักงาน
 • คล่องแคล่ว
 • ภาษา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Banquet Staff

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Higher Vocational Certificate
 • บุคคลิกดี มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถเข้ากะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสนใจในด้านสารสนเทศ IT
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 0 - 3 ปี
 • ร่วมกับทีมในการวางแผนการตลาดต่าง ๆ ของ 3BB

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เวลางาน 10.00-20.00

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะการพิมพ์ 30 คำ/นาทีขึ้นไป
 • สามารถทำงานวัน-เวลาที่กำหนดได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่อิมแพค เมืองทองธานีได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิตภัณฑ์
 • การตลาด
 • DEMo สินค้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Legal
 • Compliance
 • International Law firm

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำราคา Spare Parts
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถทำงานใต้ความกดดันได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ดำเนินการประเมินผู้ขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer / วิศวกร

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,โยธา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์การตลาด/การขาย 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีปฏิภาณไหวพริบและรับผิดชอบในหน้าที่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance
 • 2-3 year of experience in financial
 • Experience in ERP ie

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านรับข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการคำนวณ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive package.
 • Great opportunity to learn.
 • Modern cooperate culture

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1-3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถ (Driving License)
 • มีความรู้ด้านการตลาดโครงการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
 • Assistant Human Resource
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเรียงสินค้าตรงตามแผนก
 • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนในสาขาที่รับผิดชอบ
 • การศึกษา : ระดับปริญญาเอก วิชาเอกบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจหรือกับองค์กร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา : ระดับปริญญาเอก วิชาเอก บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคธุรกิจ
 • บริหารหลักสูตร MBA – MTM

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้องมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.),พยาบาล
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. หรือ บริหารธุรกิจ
 • มี Service Mind และทัศนคติดี
 • มีพาหนะส่วนตัว

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • E-commerce
 • digital/online marketing campaigns
 • online sales

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Development related position
 • งานพัฒนาโปรแกรม (หลายตำแหน่ง)
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี เรียนจบทางด้าน IT

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • procurement
 • Supply chain
 • sourcing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java, Android, iOS,
 • สวัสดิการดี, รถรับส่งสายมีนบุรี, ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการสินเชื่อพนักงาน, ปรับประจำปี, โบนัส

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A challenging opportunity to work as Scrum Master.
 • Competitive package.
 • Knowledge of Scrum, Lean Agile, XP, Kanban.

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Designs and implements programs
 • Bachelor’s Degree
 • At least 3-5 years relevant working experience

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree preferred
 • 0-2 years’ experience working in an general admin
 • Ability to multi-task and prioritize projects

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied