cube softtech co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Cube SoftTech Co., Ltd.'s banner
  Cube SoftTech Co., Ltd.'s logo

  Java Developer

  Cube SoftTech Co., Ltd.
  บางรักTHB 25K - 55K /เดือน
  • Struts, Spring Boot, Hibernate framework (25k-55k)
  • Telecom
  • BTS Ari
  Cube SoftTech Co., Ltd.'s banner
  Cube SoftTech Co., Ltd.'s logo

  Senior Java Developer

  Cube SoftTech Co., Ltd.
  บางรักTHB 45K - 70K /เดือน
  • Struts, Spring Boot, Hibernate framework (45k-70k)
  • Banking
  • BTS Pleonchit