• IFRS 17
 • Accounting and Audit
 • Accounting system

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Internal Auditing
 • 1 - 2 years' experience in internal auditing
 • Knowledge in internal control framework

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Controller

RGF Executive Recruitment (TH) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CPA
 • AR Collection
 • Finance and Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Accounting audit
 • Ability to communicate in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Feasibility Analysis
 • Financial Analysis

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Accounting
 • Feasibility Analysis
 • Financial Analysis

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years preferred in Operational Risk
 • Bachelor / Master Degree
 • Assist and facilitate implementation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Need experience 10 years in Accounting
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Director
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 • Big 4

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Communicative English
 • Working at same industry Asset management/Finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 2 years' experience in Accounting
 • Good command of English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Auditing, Accounting
 • 1 - 2 years of experience in internal auditing
 • Strong analytical

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage finance, accounting and administrative
 • Accounting, financial analysis, business planning
 • CPA or equivalent professional accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • finance analyst experience
 • work with FMCG will be advantaged
 • good English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong accounting knowledge of PAEs
 • Have experience in IPO process
 • 5 years experience in Construction Company

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .การศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายในทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เ
 • ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting or Finance
 • Controller in the manufacturing sector
 • ERP or SAP is a must

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและจัดการงานด้านเอกสารภายใต้ระบบงาน AR
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทำการปิดบัญชีประจำเดือน
 • ประสบการณ์การใช้งานระบบ ERP

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting, business
 • 5 years experience in public accounting
 • Significant experience with the J-SOX

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk Management and Compliance experience
 • Large financial services company
 • Good English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8+ years in Accounting, Reporting and Controlling
 • Strong knowledge in Thai GAAP, IFRS and CPA Holder
 • Opportunity for growth overseas and large projects

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • account management - analysis report
 • consolidate
 • CPA - Audit firm

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านปิดบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ปิดงบประจำเดือน/งบปี/งบการเงิน
 • มีความละเอียดในการทำงาน รอบคอบ ตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong ability to read, understand, analyze
 • Strong reasoning and analytical skills
 • Possess relevant certification, such as CIA or CPA

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years + of experience in Accounting sector
 • Qualified to degree level in an Accounting
 • Using Express Accounting Software

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years working experience
 • Audit background is preferred
 • Good knowledge of GL accounting

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Accounting Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • GL
 • MNC
 • Accountant

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 10 years experience
 • Able to communicate in English would be a plus
 • CPD or CPA would be a plus

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk Advisory, Internal Audit, Business Risk
 • CIA, CRM, CISA, MIS, Finance, Internal Control
 • Fluent English, SAP knowledge, Risk Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Female, age 42 years old up
 • Strong experience in accounting field
 • Good command in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant (GL)

Grant Thornton

ปทุมวัน

 • Accounting, AP, AR, GL
 • Accountant,Finance
 • General Ledger

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Perform and manage team to compete audit project
 • Coaching team to complete audit project
 • Review working papers of audit team

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience in Auditing
 • Knowledge of Teammate system
 • Knowledge of the financial service business

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop the overall internal audit strategies
 • Audit the Wholesales banking business
 • Teammate software would be a plus

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in Accounting, Auditing
 • Proficient in auditing guidelines
 • Knowledge of the financial service business

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage overall intenal audit strategies
 • Background in Banking or Financial institution
 • 5-8 years of experience required

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Risk Management - Senior Officer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Operational Risk Management
 • Internal Control
 • Risk Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare and coordinate financial audit
 • Preparing reports and financial statements.
 • General accounting tasks

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4+ yrs in Finance Analyst related role
 • Big 4 Auditing firm/ Manufacturing business is +
 • CPA certificate is advantage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Build a strong Accounting&Financial controllership
 • CPA, Bachalor's or higher in Accounting
 • 10 years in Accounting&Financial Control

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied