Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 252 jobs
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • สอบทานสินเชื่อรายใหญ่
  • การวิเคราะห์สินเชื่อ,การป้องกันการทุจริตสินเชื่อ
  • รวิเคราะห์คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo

  Internal Audit Officer

  Central Watson Co., Ltd.
  Klongtoey
  • รับผิดชอบการตรวจสอบสาขา
  • ดำเนินการตรวจสอบสาขาตามแผนการตรวจสอบ
  • งานด้านการตรวจสอบภายใน
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีความรู้ในด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  • มีความรู้เรื่องภาษีอากรของธุรกิจ
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo

  Accounting Manager ( APM Factory )

  Carabao Tawandang Co., Ltd.
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานในธุรกิจ
  • มีความยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)