• Property Management
 • Minimum 3 Years of Experience
 • stock inventory management;

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหรือหญิงอายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน ได้ดี
 • เดินทางไปปฏิบัติงานยังสถานีต่างประเทศได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop customer guideline regarding to service.
 • People and customer management skills.
 • New graduated are welcome.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proactive and detail-oriented and discretion
 • Responsibility for accounts and budgets
 • Work closely with Vice President

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Be able to work wisely, discreetly
 • Require good communication skill and presentation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in any fields. Age 28+
 • Fluency in English (TOEIC 700+), client-handling
 • Good interpersonal and communication skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณื 1 ปีขึ้นไป
 • ประสานกับผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identifies current and future customer requirement
 • Bachelor degree or higher in any related fields
 • Minimum 3-year experiences in managerial role

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age between 28-35 year old
 • Bachelor's Degree in Human Resource Management
 • Minimum 5 years of experiences in HR function

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
 • พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • One of Thailand's leading property developers
 • Experienced in related field
 • Growth Opportunity

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ธุรการทางด้านจัดซื้อ
 • ดูแลสต๊อกสินค้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้งาน Computer Microsoft ได้ดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Knowledge of, and interest in IT systems
 • Able to travel internationally
 • 3 + years’ experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารชัดเจน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ
 • สาขาบริหารงานบุคคลรัฐศาสตร์หรือสาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • 1-2 years of experience in Project Coordinator
 • Very good English and computer skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age over than 30 years old
 • Thai Nationality Female
 • 10 years of experience in related field

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • สิทธิการลากิจพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในระบบ ISO9001 / ISO14001
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน,โบนัสประจำปี
 • ดฟอร์ม
 • ระยอง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinating and collaborating with other parties
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh graduate is welcomed

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เข้าใจระบบเอกสาร ISO และผ่านการอบรมแล้ว
 • พูด, อ่าน, ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสานงาน และ ตรวจสอบเวลาทำงานพนักงาน
 • สรุปเวลาทำงานพนักงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree (BA)
 • Fluent English in both reading and writing
 • Good interpersonal & Communication skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 800+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Third language

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานขายกับลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ตำแหน่ง Sales Coordinator อย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 750+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Mandarin / Korean / Japanese

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 0-2 years experience in Admin, HR Admin
 • Good in Excel and other Microsoft office.
 • Good document organizing skills .

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Administrative Officer

LPN Metallurgical Research Center (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ประสานงานขาย
 • งานธุรการสำนักงาน
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluency in Thai, English & Mandarin Chinese
 • Salary Negotiable
 • Provident Fund

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Preferred 6-8Years of experience in Administrative
 • Knowledge in Modern Administration
 • Planning and coordinating administrative procedure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year+ experience in Receptionist
 • Eager to learn & adapt to organization
 • Able to communicate in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานเอกสาร 3 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา การจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Secretarial Skills, Communication Skills
 • Management Skills
 • Service Mind

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Human resources
 • Training Facilitator, Learning & Development
 • Employee Experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Pleasant personality and possess a positive mind

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลจัดการเอกสารสำคัญ
 • ความรับผิดชอบต่องานสูง
 • วางแผนงานและเวลาดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance, Accounting, Business Administation
 • Economics, Researcher, Management, Repoting
 • English, VLOOKUP, PivotTable, Computer Skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฺฺBachelor degree in any filed, Good at Excel
 • Analytical, Presentation, Negotiation, Coordinate
 • Good English (TOEIC 600+) GSAP skill is advatage

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operate daily payment and all related tax matter
 • New graduate or 1 year experience in cashier
 • High Vocational Certificate in General Admin

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied