Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 43 jobs
  Thai Rung Ruang Group of Company's banner
  Thai Rung Ruang Group of Company's logo
  Yannawa
  • วางแผนและควบคุม การรับ-จ่าย
  • จัดทำ ตรวจสอบ ประมาณการทางการเงิน
  • วิเคราะห์ทางการเงิน (Financial analysis)
  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  Others
  • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Wealth Banking)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปี 2563
  • พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี
  • งานด้านเอกสาร การจัดทำข้อมูลและรายงาน
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Personal Wealth Associate

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)