"land and houses bank public company limited."
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ

  Trade Finance Product Manager (Manager - AVP)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  สาทร
  • Product Manager :Trade Finance
  • Strategic Plan
  • Work with RM
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ
  สาทร
  • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
  • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)