"Supalai Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานจัดซื้องานก่อสร้าง/โยธา 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องงานวัสดุก่อสร้าง