• Site Engineer (Construction)
 • Site Engineer
 • วิศวกรโยธา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in Heavy lift for Construction
 • Hydraulics and diesel engine.
 • Working in Rayong Area

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Exp. in Building, Facility or Property Management
 • Civil knowledge, business acumentis preferable
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Civil Engineer or any related field
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานประกันคุณภาพ
 • ประสบการณ์งาน OE,QA,งานบริหารงานก่อสร้าง,อาคารสูง,
 • จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Project management, Budget Control, Work schedule
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บริหารงานจัดการ และ จัดการงานทั่วไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineering
 • Experience in road construction
 • Salary range 100 - 150 K

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 – 5 Years of work experience in construction fie
 • Good skill with design
 • Good coordination

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถคำนวณแบบโครงสร้างได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับวิศวกรโครงการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกไซต์งานได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานก็วิศวกรโครงการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ทำแผนงาน งวดงานได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Civil Engineering,
 • Good command of spoken and written English.
 • At least 2years experience in construction control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • สามารถเขียนออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคาร 3 ชั้นได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานและตรวจสอบงานตกแต่งหลังเปิดสาขา
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • สามารถเขียนแบบ Auto CAD และ 3D และอ่านแบบทำราคาได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in Site Management in related field
 • Friendly and having good presentation skills
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in Civil / Structural
 • Structural Design
 • at least 5 years experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องโครงสร้างต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความระเอียด รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีใบ กว.
 • สามารถออกแบบเขียนShop drawing คำนวณโครงสร้างได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถติดต่อสื่อสารได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เคลียร์แบบก่อสร้างกับทางผู้ควบคุมงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วศบ.สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ต้องมีใบ ประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Near BTS Asoke
 • Attractive benefits and Allowances
 • Relevant education background in Civil work

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 5-10 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายต่างๆเป็นต้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 24 ถึง 32 ปี
 • จบ ปวช./ปวส. ก่อสร้าง/โยธา
 • ใช้กล้องสำรวจได้(กล้องวัดมุม)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese Speaking
 • Salary up to 160k
 • Consultant construction business

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน

Applied
 • - จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา, อายุ 23 ปี ขึ้นไป, ช/ญ
 • - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว), มีความรับผิดชอบ,ขับรถได้
 • - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,มีใบขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer

S.KHEMRAT INDUSTRY CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ประสบการณ์ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานโครงการ 5 ปี
 • วิศวกรโยธา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International Company
 • Masterplans and Large scale Developments
 • Multiple Projects around Asia

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Self-reliable working and comprehensive
 • Experience and education qualifications
 • Very good communication skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English Skills ESSENTIAL
 • 2+yrs Working experience as draftsman/engineer/CAD
 • 6 Month Contract with potential for extension

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานประสานงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถอ่านแบบและทํางานเอกสารเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ computerและ Software ที่เกี่ยวข้องได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในงาน ก่อสร้าง ตกแต่ง หรือ บริหารโครงการ
 • การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
 • เขียนและอ่านแบบในงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี ด้านออกแบบ วิศกรรม หรือที่เกี่ยวข้อ
 • ประการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

3 D HOUSE 2014 CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับ
 • จบการศึกษา วิศวกรโยธา
 • เพศชาย / หญิง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ก่อสร้าง และปวส. ไฟฟ้า
 • มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ
 • ทำงานเป็นกะได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ก่อสร้าง และปวส. ไฟฟ้า
 • มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ
 • ทำงานเป็นกะได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล