• OE/QS. Engineer (ประจำSite งาน จ.ภูเก็ต )3 ตำแหน่ง
 • OE/QS. Engineer (ประจำSite งาน จ.ภูเก็ต )3 ตำแหน่ง
 • OE/QS. Engineer (ประจำSite งาน จ.ภูเก็ต )3 ตำแหน่ง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years over of experience in quality, process.
 • Experience as ISO 9001 is perfer.
 • English skill in intermediate.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
 • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8-10 years of working experience in the structural
 • degree or higher in Civil or Structural
 • Registered Professional Engineer license

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า)
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ
 • ประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ผังเ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม, สะดวกในการย้ายที่อยู่อาศัยได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year of working experience
 • Degree in engineering or related field
 • Computer graphic , trans programmed

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ year of experience civil or factory industry
 • Fluent spoken and written in English
 • Manage and Control project schedule

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

วิศวกรโยธา

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Project Engineer

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Senior Foreman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draftman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Auto cad เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ปวส. - ปริญญาตรี เพศ ชาย
 • สามารถออก site งานต่างจังหวัดได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม หรือครุศาสต์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Civil Engineering or Technical School
 • Experience more important than qualification .
 • Background providing technical service in the cons

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree of Civil Engineering or related
 • At least 5 years in Structural Engineer
 • Midas Gen, STAAD Pro, MS Office, AutoCAD

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project cost estimation
 • Verify and monitoring project’s budget
 • Civil Engineering or Construction Management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Structural Engineer

MIK CONSTRUCT CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • บริหารหน้างาน และควบคุมงาน ให้ได้คุณภาพ
 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • งานก่อสร้างบ้าน หรือ อาคารพักอาศัย เน้นงานสถาปัตย์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เขียน auto cad ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Solid Experience in Structural Design
 • Attractive Package
 • International Working Environment

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in in civil engineering
 • 3-5 yrs experience in civil or related work
 • Civil license of associated engineer level

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 28 years old up
 • degree in Civil Engineering or Construction
 • Good skill of Auto Cad , Sketch up pro

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineer Degree
 • experiences in CBD, high raise Building
 • The company provides attractive remuneration.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Construction Manager

Meinhardt (Thailand) Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor degree in Civil Engineering or Architect.
 • Hard working and Strong Leadership.
 • Min 5 years working experience on project in CM

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • จบปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง โยธา ไฟฟ้า งานตกแต่ง
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบ ประเมินราคาค่างานได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • work with one of the leading Turnkey Solution
 • work and coordinate with local team and expat team
 • Convenient location and good working environment

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male/Female, age of 22-26 years
 • A bachelor’s degree in Civil Engineering
 • 0-2 years of work experiences

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย ไทย อายุ 23-28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ และ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง
 • จัดทำประมาณการวัสดุ เครื่องมือ และประมาณการราคา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 27 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้อง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการซ่อมบำรุง ปรับแก้เครื่องมือสำรวจ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
 • วิศวกรสนาม ควบคุมงานที่ไซท์งาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree educated in Civil Engineer major
 • 2 years of experience in technical engineering
 • Good command of English communication

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied

Foreman/โฟร์แมน

TUSCAN HOUSES CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถดูแบบก่อสร้างบ้าน และคุมคนงานได้
 • วุฒิปวส.ปวช ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานถนน
 • งานสำรวจ
 • งานสะพาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบ
 • บริหารโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล