production
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • ควบคุม ดูแลการทำงานของฝ่าย Production
  • สร้างสรรค์และวางแผนจัดทำcontent ตามแนวทางของบริษัท
  • ทำรายการออนไลน์ ถ่ายภาพสินค้า Clip VDO และงานEvent
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)