• วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของระบบบัญชี
 • พิจารณาและศึกษาผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี Accounting
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่ม ปตท.
 • จัดทำงบการเงินบริษัทในกลุ่ม ปตท.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Piping PDMS Designer, Plot Plan,GA,Isometric
 • Oil and Gas / Offshore/Onshore
 • Pipe Support Drawing

20-Sep-19

 

Applied
 • HSE, occupational health and Safety,
 • EIA experience and E&P
 • ISO 14001:2015 and ISO 45001: 2018

20-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Good administrative and management skill
 • Good command in English

20-Sep-19

 

Applied
 • Excellent English
 • Strong computer skills particularly MS Word, Excel
 • Administrative experience

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years experience in Admin / Secretary
 • Strong written & spoken communication skills
 • Strong experience in planning and organizing

20-Sep-19

 

Applied
 • 10+ years in manufacturing (production planning)
 • Optimizing the inventory
 • Good English communication

20-Sep-19

 

Applied
 • Logistic Analyst
 • Transportation Analyst
 • Database Management

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

20-Sep-19

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

20-Sep-19

 

Applied
 • เก็บรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริง เพื่อปรับปรุง
 • ออกแบบกระบวนการใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เขียน Workflow Process และเขียน Policy ได้

20-Sep-19

 

Applied
 • รับแจ้งปัญหา และบันทึกปัญหาในโปรแกรมที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษา ข้อมูลการใช้งาน และแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

20-Sep-19

 

Applied
 • IT Support
 • แก้ไขปัญหาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

20-Sep-19

 

Applied
 • หาลูกค้ารายใหม่ (น้ำมันเครื่อง) ตามเป้าหมาย
 • บริหารลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (มีรถยนต์ให้)

20-Sep-19

 

Applied
 • Identify and provide solutions for technical infra
 • Maintains, monitors, and supports the infra
 • Monitor, config and tuning SAP system

20-Sep-19

 

Applied
 • จัดทำ Test Scenario, Test Case, Test Data, ...
 • ทำการทดสอบระบบงานตาม Test matrix และ Test scenario
 • ควบคุมคุณภาพเพื่อให้สามารถมั่นใจในคุณภาพของระบบงาน

20-Sep-19

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสารของโครงการพัฒนาระบบงานทาง IT
 • บริหารงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

20-Sep-19

 

Applied
 • Big Data
 • Business Intelligence ( BI )
 • Data Analytics

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการ

20-Sep-19

 

Applied
 • รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการ

20-Sep-19

 

Applied
 • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
 • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
 • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT

20-Sep-19

 

Applied
 • สอบทานความถูกต้อง ของผู้ใช้งาน และการกำหนดสิทธิใช้
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยIT
 • อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยIT

20-Sep-19

 

Applied
 • วิศวกรรมก่อสร้าง
 • บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม งานก่อสร้าง

20-Sep-19

 

Applied
 • Process Engineer,Engineering,petrochemical
 • FEED, Detailed Engineering Design as assigned
 • HYSYS, Flare Net, Flare Sim

20-Sep-19

 

Applied
 • piping stress analysis, Oil & Gas,EPC
 • detailed design project,CAESAR II software
 • ASME, API,Mechanical Engineering

20-Sep-19

 

Applied
 • digitizer , digital solutions,providing technical
 • suitable service level agreement (SLA)
 • IT,Computer,programming in .Net, JAVA

20-Sep-19

 

Applied
 • Lab Analyst,products tests,Laboratory
 • Refinery/ Lube Base / Aromatic
 • ASTM, IP, SMS, UOP,LIS, ISO, TOP LabCS and TQA

20-Sep-19

 

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตลาดในด้านต่างๆ
 • ป. ตรี วิศวกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

20-Sep-19

 

Applied
 • งานสำรวจพิกัดและจัดทำแผนที่ต่างๆ
 • งานจัดการฐานข้อมูล Oracle ของระบบ GIS
 • งานสำรวจโรงเรือนตามแนวท่อส่งก๊าซ

20-Sep-19

 

Applied
 • marketing program, branding, marketing campaign,
 • B2B marketing activation, Channel marketing,
 • project management, category management, planning

20-Sep-19

 

Applied
 • Managing all accounting operations
 • Computing taxes and prepare tax returns
 • Thorough knowledge of basic accounting

20-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี Chemical Engineering, Petrochemical
 • ให้คำแนะนำการเลือกวิธีการเดินเครื่อง
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

20-Sep-19

 

Applied
 • Age not over 35 years old
 • Degree or Master’s in Chemical Engineer or related
 • 1 year of working experience in Sales Engineering

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบ
 • ปริญญาตรี Electrical Engineering, Electrical Power
 • ออกแบบและเขียนแบบทางระบบไฟฟ้าและระบบ

20-Sep-19

 

Applied
 • Degree in Chemical Engineer/Tech.
 • Good command of English
 • TOEIC score of 550 is required.

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ years' experience in IT sales
 • SAP/ other ERP system
 • Digital Sales

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Chemical Engineer/Tech.
 • Good command of English
 • TOEIC score of 550 is required.

20-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท Engineering / Economics / Finance
 • เจรจาและดำเนินการซื้อขาย อนุพันธ์ปิโตรเลียม
 • ปฏิบัติการซื้อขาย อนุพันธ์ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี

20-Sep-19

 

Applied
 • Structure Engineer, Discipline Lead Engineer
 • Offshore,onshore/offshore,Oil and Gas
 • Engineering company, EPCI contractor.

20-Sep-19

 

Applied
 • Sr. Civil Engineer,Oil Gas, Refinery,Petrochemical
 • drawing detailed, calculation reports,EPC
 • Prepare documentation, proposals, assignments

20-Sep-19

 

Applied
 • Experience at least 4 years
 • Communicate in English fluently
 • Good in Microsoft Excel

20-Sep-19

 

Applied