• Prospect for new business with new/old customers
  • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
  • Make sure customer is satisfied with our sales

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล