SAP / ABAP programmer

I-Connect Technology Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

17-Aug-17

 

Applied
 • 3 years of experience in application development
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Science
 • Knowledge of object-oriented analysis

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • Cash and Payment Service
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล