ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
  • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)