• Analyze and Design and Develop Software
  • Able to write .NET ( C#.Net ) or JAVA, Java script
  • Running Unit Test cases,generate Unit Test Report

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ระบบ 5 ปีขึ้นไป
  • ดูแลระบบงานในส่วนงานการขาย ฝ่ายผลิต
  • มีความรู้ด้านระบบ SAP 3 ปีขึ้นไป

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ลงโปรแกรม Microsoft office ได้
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • วางระบบสาย LAN ได้พื้นฐาน

19-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล