Project Manager

AllWeb Technology Ltd., Part.

นครราชสีมา

  • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง Project Manager 1 ปี
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Network ระดับ Layer 2

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล