IT Support

Combipack Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • มีประสบการณ์ในงาน IT อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ PHP

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่