• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • จัดทำบันทึกบัญชีรายจ่าย-รายรับ
  • ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่