• Bachelor's Degree or higher in Accounting
  • least 5 years exp with the standard cost account
  • Knowledge in ERP system

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
  • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

16-Mar-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา : การบัญชี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  • มีความรู้ด้านวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล