• University Graduate with at least 4-5 years
 • experience in customer relations U&I and POS
 • Good knowledge of products, Operation Systems

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University Graduate with at least 4-5 years
 • experience in customer relations,U&I and POS
 • Good knowledge of products, Operation Systems

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Google Adwords and Facebook Ads Specialist

Vcanbuy

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Google Adwords, Facebook Ads
 • มีความเข้าใจด้าน Google Analytics
 • มีความสามารถในการวางแผนงานและงบประมาณ

15-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ / บริหารธุรกิจ /คณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เร็วมีความสามารถในเชิงการคำนวณและตัวเลข
 • บผิดชอบงานประมวลผลวิเคราะห์

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล