ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน

  Senior Technical/Technical Engineer

  Siam BBR Systems Co., Ltd.
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Post-tension และ Erection
  • มีประสบการณ์งานก่อสร้างสะพานและทางยกระดับ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์เขียนแบบสะพาน
  • เขียนแบบทางยกระดับ
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้
  ปากเกร็ด
  • working experience in Planning or Scheduling
  • using management software i.e. Primavera P6
  • Level 2 engineering license (สย.)
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)