ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  ปากเกร็ด
  • working experience in Planning or Scheduling
  • using management software i.e. Primavera P6
  • Level 2 engineering license (สย.)

  Foreman/โฟร์แมน

  ENRICH LIVING CENTER CO., LTD.
  บางกรวย
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบก่อสร้าง
  • ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ทางด้านปฏิบัติแก่ผู้รับเหมา
  • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้ตรงตาม spec

  Senior Technical/Technical Engineer

  Siam BBR Systems Co., Ltd.
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Post-tension และ Erection
  • มีประสบการณ์งานก่อสร้างสะพานและทางยกระดับ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์เขียนแบบสะพาน
  • เขียนแบบทางยกระดับ
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)