Project Engineer

Jaturamas Co., Ltd.

กาญจนบุรี

  • ชาย อายุ 27 - 39 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 23 - 35 ปี
  • ปวส. หรือ วุฒิ ปวช. อาวุโส (สาขาวิชาสำรวจ/โยธา)
  • ถอดแบบและประมาณราคาได้

17-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 23 - 35 ปี
  • ส่องกล้องหาแนว และค่าระดับก่อสร้างได้
  • สามารถถอดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาได้

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล