Digital Marketing Executive

Asset World Company Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • คิดกลยุทธ์ และวางแผนSocial Media & Online
  • Search Engineตามกลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างกิจกรรมสื่อสารใน Social Media

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
  • มีความรู้ด้าน Computer Graphic
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล