• degree in Human Resources or related fields
 • 10 years working experience in Human Resource
 • Initiative and hands on with positive attitude

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

23-Nov-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

22-Nov-17

 

Applied
 • At least 5 years of working experience
 • Bachelor’s degree
 • Good English communication skill

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • At least 10 years of experience
 • Good English communication skills

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล