Chief Accountant

Jomtakol Co Ltd

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
  • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล