ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ทำงานในห้อง Lab เคมี
  • มี ปสก.ใช้เครื่องวิเคราะห์ต่างๆ เช่น HPLC
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรี คณะแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • มีใจรักงานด้าน RD ค้นคว้าทดลอง
  • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 – 28 ปี