Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Ladkrabang
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  LadkrabangTHB 45K - 90K /month
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ด้านการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Process Scientist

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  Ladkrabang
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  LadkrabangTHB 45K - 90K /month
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ด้านการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์