ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 47 ตำแหน่งงาน
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • Balance sheet Strategy
  • Liquidity and interest rate risk,
  • Hybrid work, Phaholyothin Head Office
  Millcon Steel Public Company Limited's banner
  Millcon Steel Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Investor Relations
  • นักลงทุนสัมพันธ์
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการประสานงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการจัดทำ Presentation
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
  • มีทักษะการบริหารโครงการ
  • มีทักษะการนำทีมและบริหารทีม
  Krungthai Asset Management Public Co., Ltd.'s banner
  Krungthai Asset Management Public Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Private Wealth
  • Asset Allocation
  • ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีปสก. 5 ปี ในด้านงานนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
  • ตรวจสอบรายการซื้อ-ขายประจำวันและกระทบยอด
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ FundConnext
  AIRA Securities Public Company Limited's banner
  AIRA Securities Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • จัดสรรเงิน,งานบริหารสภาพคล่องทางการเงิน,ตราสารหนี้
  • ด้านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน, Trade Bond
  • บริหารความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • information gathering and due diligence process
  • analyst financial statements under Thai Finance
  • prepare relevant Information Memorandum, Filing
  Krungthai Asset Management Public Company Limited's banner
  Krungthai Asset Management Public Company Limited's logo
  สาทร
  • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค,Research
  • จบการศึกษาปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
  • Macroeconomic Analyst
  ถัด ไป